นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับ : 19 ธันวาคมม 2017

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ แมค ไทยแลนด์ ออนไลน์ (Aveda Thailand Online)

ที่ Aveda Thailand Online เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับท่าน การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ Aveda Thailand หรือที่ www.aveda.co.th (“ไซต์”),ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วม ด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ท่านจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย และยังได้อธิบายถึงวิธีการที่ท่านไม่ตกลงกับการให้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

อนึ่ง โปรดสังเกตด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ Aveda Thailand Online เท่านั้น ไม่ใช้กับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างถึง Aveda กล่าวคือการสื่อสารจากเคาน์เตอร์ของ Aveda ที่อยู่ตามร้านค้าปลีกทั่วไป หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทที่จัดไว้สำหรับภูมิภาคอื่น เช่น www.aveda.co.th หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นจากไซต์นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นั้น ๆ และบริษัทแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

คลิกที่ลิงค์ตัวใดตัวหนึ่งข้างล่างเพื่อข้ามไปอ่านข้อที่ขึ้นไว้:

ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ท่านจะเป็นผู้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากท่านจะกรอกแบบการสำรวจออนไลน์หรือลงทะเบียนผู้ใช้ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศ และสินค้า/เครื่องสำอางที่สนใจ ยี่ห้อและสินค้าที่คุณใช้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราจะต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ อีเมล์ และรหัสผ่าน เราอาจเชิญให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิวพรรณของท่าน เพื่อที่ทางเราจะสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวเราจะเสนอโอกาสให้ท่านสามารถให้ความยินยอมในการดำเนินการกับ ข้อมูลดังกล่าวซึ่งตาม กฎหมายของประเทศนี้แล้วอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Aveda Thailand Online

อีเมล์การตลาด

หากท่านเลือกให้ข้อมูลไว้ Aveda Thailand Online อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมล์ถึงท่าน เช่น จดหมายข่าว การสำรวจหรือข้อความทางอีเมล์อื่นๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขาย ("อีเมล์") หากท่านเลือกรับและต่อมาไม่ประสงค์จะรับอีเมล์เหล่านี้อีก ให้ดูที่ข้อ “ทางเลือกของท่าน” ท่านอาจจะได้รับข่าวดีจาก Aveda Thailand Online ผ่านอีเมล์หรือโทรศัพท์แม้ว่าท่านจะไม่ได้เลือกรับอีเมล์ก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์จะรับเมล์หรือโทรศัพท์โดยตรง ให้ดูที่ ข้อ “ทางเลือกของท่าน” ข้างล่าง

การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ

ท่านอาจจะเลือกให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับสินค้าและกิจกรรมพิเศษ เคล็ดลับการใช้เครื่องสำอาง และการส่งเสริมการขาย ("การส่งข้อความ") การรับข้อความ จาก Aveda ThailandOnline นั้นไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การส่งและรับข้อความและค่าบริการเครือข่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมโดยปกติทั่วไปอื่นใด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บ ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการรับข้อมูลข่าวสารทางการส่งข้อความแต่ภาย หลังตัดสินใจที่จะยกเลิกการรับข้อมูลทางการส่งข้อความดังกล่าว โปรดดูข้อความในส่วน “ทางเลือกของท่าน” ด้านล่าง .

การสื่อสารกับท่าน

หากท่านเลือกให้ข้อมูลติดต่อไว้ บริษัทอาจจัดให้มีการส่ง การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอีเมล์ เกี่ยวกับไซต์ หรืออาจจะติดต่อท่านเกี่ยวกับการขอรับบริการหรือคำถามด้านการบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อให้การบริการระดับสูงสุด Aveda Thailand Online จัดให้มีเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของตน

การบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาบริการและรูปแบบการปรากฏของ ไซต์ของบริษัทให้เหมาะ สมกับการใช้บริการของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับท่าน

กิจกรรมพิเศษ แบบสอบถาม และแบบสำรวจ

ในบางโอกาส Aveda Thailand Online อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้า ร่วม ตราบเท่าที่การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำแบบสอบถาม หรือการทำสำรวจนั้นๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยเฉพาะใดๆ ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้รวมถึงเจตนารมณ์ที่ตัวเอกสารนี้ให้ไว้

การจ้างงาน

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติส่วนตัว (resume) ของท่าน บริษัทจะถือข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะใช้เฉพาะเพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานสำหรับท่านทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานกับบริษัท หรือบริษัทในเครือเท่านั้น คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดย ผ่านหนึ่งตัวกลางหรือมากกว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้สำหรับโอกาสการจ้างงานที่อาจมีขึ้นใน อนาคต เว้นแต่จะแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บข้อมูลของท่าน ไว้อีกต่อไป

เทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัททราบถึงการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัท

บริษัทใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล (เช่น เว็บ รีเควซ, อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล แอดเดรส, ชนิดของ เบราเซอร์, ภาษาของเบราเซอร์ม วันและเวลาที่ท่านเรียกข้อมูล) เกี่ยวกับการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัทและเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยการรับรู้ในการเข้าชมของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทจะเก็บ อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส ที่บ่งบอกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านซึ่งจะชี้จุดที่ท่านอยู่ได้ ในบางกรณี บริษัทจะใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับไซต์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะให้ข้อมูลต่างๆได้ เช่นว่า ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัทมาก่อนหรือไม่ และอาจจะช่วยให้ท่านเก็บรักษารูปแบบที่ปรากฏให้เป็นแบบที่ท่านชอบได้

เทคโนโลยีแต่ละตัวอธิบายไว้ข้างล่างนี้

เว็บบีคอนส์ และการเชื่อมต่อแบบติดตาม

เว็บบีคอนส์ (หรืออาจเรียกว่า เคลียร์กิฟท์ และ พิกเซล แท็กซ์) การเชื่อมต่อแบบติดตาม และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้ ประกอบด้วยแถวรหัส 2-3 แถวและซ่อนตัวอยู่ในหน้าต่างๆของไซต์ของบริษัท มักจะใช้ร่วมกับคุกกี้และผู้ใช้มักจะมองไม่เห็น เว็บบีคอนส์อาจส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการของบริษัท และอาจใช้ติดตามการตอบรับของลูกค้าต่อการโฆษณาใดๆ เพื่อให้การโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์ได้เป้าหมายดีขึ้น และส่งเสริมการสนับสนุนและความสามารถในการใช้ของลูกค้า หากท่านปฏิเสธคุกกี้ของบริษัท (ดูหัวข้อ “คุกกี้ส์” ข้างล่าง) ย่อมเป็นการแสดงว่าท่านประสงค์จะป้องกันไม่ให้เว็บบีคอนส์ส่งต่อข้อมูลของ ท่าน ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการใช้ลักษณะบางประการในการที่ท่านจะใช้เว็บของบริษัท

คุกกี้ส์

บราวเซอร์ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของบริษัท แฟลชคุกกี้ส์ก็คล้ายกับบราวเซอร์คุกกี้ส์ แต่เก็บข้อมูลได้ซับซ้อนกว่า และเก็บไว้ในบราวเซอร์มากกว่าจะเก็บไว้

ท่านสามารถมีโปรแกรมบราวเซอร์ของท่าน และ/หรือโปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ เช่นแฟลช แจ้งให้ท่านทราบหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านปฏิเสธการรับคุกกี้ส์หรือออกจากการใช้คุกกี้ส์ ท่านยังสามารถใช้เว็บต่อไปได้ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์

การบริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้ หรือโมบายแอพลิเคชั่นของเรา เช่น Adobe Site Catalyst และ/หรือ Google Analytics ผู้ให้บริการที่ให้บริการ เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ คุณอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของคุณบนไซต์นี้ก็ได้ ทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากไซต์นี้

  • สำหรับ Adobe Site Catalyst กรุณา เลือกที่นี่.
  • ปิดการใช้งานคุกกี้ Google Analytics และเว็บบริการการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามอื่นๆอย่างคุกกี้ บางบราวเซอร์ที่ระบุว่าคุกกี้ถูกส่งออกไป และช่วยให้คุณปฏิเสธคุกกี้ขั้นพื้นฐานในบางกรณี

เป้าหมายของการโฆษณา

เราอาจติดต่อต่อไปยังบุคคลที่สามผู้ให้บริการเครือข่ายการโฆษณา เพื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆในการใช้คุกกี้, บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน บนเว็บไซด์และอีเมลล์; บนเว็บไซด์และอีเมลล์ของบุคคลที่สาม และพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซด์บุคคลที่สาม พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของคุณ (รวมทั้งสำหรับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา) คุณสามารถเห็นโฆษณานี้บนเว็บไซด์ของเรา และเว็บไซด์อื่นๆ กระบวนการนี้รวมถึงช่วยเราให้จัดการ และติดตามประสิทธิภาพการตลาดของเรา ช่วยให้เรียนรู้เพิ่มเติมและเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และคำแนะนำการเลือกของพวกเขา เลือกที่นี่.

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้ด้วย และที่ใช้ข้อมูลร่วมกับเรา

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกใช้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตนโดยที่ท่านไม่ ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในหมวด “การโอนธุรกิจ” ด้านล่างนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของ บริษัท เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ที่นี้

กลุ่มบริษัท Aveda

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ร่วมกับบริษัทในเครือที่จำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Aveda(“กลุ่มบริษัท Aveda”) กลุ่มบริษัท Aveda อาจใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งส่งอีเมล์ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้เครื่องสำอาง หรือการส่งเสริมการขายหากท่านเลือกไว้ว่าให้ทำเช่นนั้นได้ หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลร่วมกับบริษัทในเครือ Aveda โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แก่เรา ทั้งนี้บริษัท ไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ของ Aveda Thailand Online ให้แก่ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท M.A.C

บุคคลภายนอก

Oบริษัทอาจว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่แทนตามนโยบายความเป็นส่วน ตัวนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจทางอีเมล์ บริษัทที่ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และบริษัทดำเนินการ (ได้แก่ บริษัทประสานการงานการส่งเมล์) บริษัทภายนอกดังกล่าวอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือไปจากในนามของเราและ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นอกจากนั้น ในบางกรณีอาจจะมีการเสนอโอกาสให้ท่านยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับ บุคลภายนอก เช่นการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการส่งเสริมการขาย หากท่านยินยอมบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคลภายนอกดังกล่าว และบุคคลภายนอกนั้นจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อวัตถุประสงค์และตามนโยบายของตนได้

การโอนธุรกิจ

ขณะที่บริษัทดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทอาจจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างของตน ใน ธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไซต์ ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ ท่านจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของท่านเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้ โดยติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ทางเลือกของท่าน” .

การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอของรัฐบาลใดๆก็ได้ นอกจากนั้น จะเปิดเผยข้อมูลใดๆเมื่อจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การสูญเสียทางการเงิน หรือในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมาย

การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น

บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท Aveda และบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และฐานข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ จะต้องอยู่ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ซึ่งอาจจะไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศที่ ท่านอยู่ บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท Aveda และบุคคลภายนอกซึ่งรับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามคำรับรองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม Aveda ไม่สามารถที่จะเสนอสิทธิพิเศษจากเว็บไซต์ของ Aveda Thailand ต่อท่านหากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ซึ่งอาจจะไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศที่ ท่านอยู่ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไซต์ Aveda Thailand ไว้แล้ว และต่อมาไม่ประสงค์จะยินยอมให้โอนข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ โปรดติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหมวด “ทางเลือกของท่าน” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเยาวชน

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี จะเข้าค้นดูไซต์นี้ก็ได้ แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ตัวอย่างเช่น ท่านจะลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหากบริษัททราบ บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากบริษัทมาภายหลังว่า บริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไว้ที่ไซต์ ก็จะลบข้อมูลนั้นออกจากทะเบียน

วิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้การป้องกันที่เหมาะสมกับไซต์นี้ เพื่อคุ้มครองการเปิดเผย การใช้ การแก้ไข หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ไซต์ หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ สามารถส่งอีเมล์ไปที่ info@aveda.co.th

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน

บริษัทอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ จะขึ้นนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไว้ที่เว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดดูวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับที่มุมบนของหน้าเว็บ

ทางเลือกของท่าน

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอของรัฐบาลใดๆก็ได้ นอกจากนั้น จะเปิดเผยข้อมูลใดๆเมื่อจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การสูญเสียทางการเงิน หรือในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมาย

การปรับข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกได้ โดยส่งอีเมล์ไปท info@aveda.co.th.

การเลือกและการจัดการทางเลือกแบบที่ชอบ

ท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับอีเมล์จากบริษัทก็ได้ จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมล์เมื่อใดก็ได้ โดย คลิกที่ “ไม่รับ” (unsubscribe) ด้านล่างอีเมล์แต่ละฉบับที่ได้รับจากบริษัท หรือส่งเมล์มาที่บริษัทได้ที่ info@aveda.co.th ท่านสามารถแจ้งบอกเลิกการรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ โดยการ info@aveda.co.th ไม่รับการติดต่อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยส่งอีเมล์ไปที่ info@aveda.co.th โดยระบุความประสงค์ของท่าน

ผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูล

Aveda Thailand Online จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ทางบริษัท ELC Online Inc., 65 Bleeker Street, New York, New York 10012, USA จะเป็นผู้ประมวลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตของ Aveda Thailand Online จะเป็นผู้เก็บ เป็นแม่ข่าย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทน Aveda Thailand Online

ความคิดเห็น

บริษัทได้ใช้มาตรการในระดับสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้าเยี่ยมชมไซต์ บริษัทของท่านเป็นประสบการณ์ที่ดี เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านมีปัญหา ข้อคิดเห็น หรือความสงสัยใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล์ที่ info@aveda.co.th ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดต่อเราโดย info@aveda.co.th. ย

ลิขสิทธิ์ © Aveda Corporation. สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก